Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Autorijschool Jilderda

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleidingen categorie B en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij Autorijschool Jilderda de rijopleidingen verzorgen, verder genoemd de ‘Rijschool’.

Artikel 2. Rijopleidingen.

De rijopleiding omvat rijlessen:

Gegeven door bevoegde instructeurs, met een tijdsduur van minimal 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden, voor cursisten ouder dan 18 jaar.

Artikel 3. Verplichtingen van de Rijschool.

 1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur;
 3. De tijdsduur van de te geven les, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie;
 4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde motorrijtuig waarin hij/zij rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.

Artikel 4. Verplichtingen cursist.

 1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de instructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. De rijles blijft dezelfde eindtijd houden;
 2. Bij het niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht;
 3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient dit minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld;
 4. De cursist dient alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 5. Ook dient het lesschema (in overleg met de rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.
 6. Indien de leerling de les wil annuleren omdat hij/zij daarna een andere afspraak met een derde maakt wordt de volledige les in rekening gebracht.

Artikel 5. Betalingsregeling.

 1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen;
 2. De betaling gaat per overmaking van bank aan de rijschool of contant;
 3. De rijschool is gerechtigd om tijdens de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging;
 4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is;
 5. Bij het in gebreke blijven wordt een bedrag van € 25,00 aan administratie- kosten in rekening gebracht;
 6. Bij het niet tijdig betalen is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken

Artikel 6. Praktijkexamen.

 1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening;
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen doordat:
  a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan € 19,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald,
  b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven,
  c. het lesvoertuig of een ander voertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is,
  d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extrakosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
 3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland breng de rijschool € 25,00 administratiekosten in rekening;
 4. Indien de rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.
 5. De leerling is op moment van het praktijkexamen zelf verantwoordelijk voor een geldig theoriecertificaat B.

Artikel 7. Examengeld.

 1. Indien de cursist tussentijds stopt met de rijopleiding omdat deze wil overstappen naar een andere opleider, dan wel gaat stoppen met de rijlessen, dan vindt er geen restitutie van het examengeld plaats omdat het benodigde examengeld reeds is geboekt in het rekening courant tegoed bij het CBR.
 2. Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de rijschool of contant te worden voldaan.
 3. Indien de leerling op moment van het praktijkexamen niet beschikt over een geldig theoriecertificaat B, dan vervalt het examen en worden de kosten niet vergoed.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen;
 2. De rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
 3. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

 Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.

 1. Indien de rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen;
 2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanige dringende reden(en) dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De rijschool zal in dat geval het tegoed minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,00 binnen 14 dagen aan de cursist betalen. Let wel dat eventueel gegeven kortingen dan alsnog zullen worden berekend;
 3. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt met terugbetaling van resterend lesgeld, met uitzondering van de eventuele pakketkortingen

 

Artikel 10. Klachtenregeling.

 1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door de rijschool;
 2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan;
 3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd;
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/Privacy Statement.

Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG van kracht. Deze wet komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze wet beschrijft dat elke bedrijf moet aantonen hoe er met de persoonsgegevens van zijn klanten en personeel wordt omgegaan. De AVG regelt het verzamelen, opslaan, gebruiken en delen van persoonsgegevens als NAW-gegevens, geslacht, BSN of medische gegevens.

De AVG stelt hierbij een aantal eisen aan een organisatie waarbij voldaan moet worden aan een zestal basisbeginselen:

 1. Transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid bij de omgang met en gebruik van persoonsgegevens
 2. De verwerking van persoonsgegevens moet beperkt blijven tot welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Het is dus niet toegestaan om persoonsgegevens te hergebruiken of openbaar te maken voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met het doel waarvoor gegevens oorspronkelijk zijn verzameld
 3. Minimaliseren van de verzameling en opslag van persoonsgegevens tot wat toereikend en ter zake dienend is
 4. Waarborgen van de juistheid van persoonsgegevens met de mogelijkheid om deze te wissen of rectificeren
 5. Beperken van persoonsgegevens. Gegevens dienen uitsluitend bewaard te worden gedurende de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn, te realiseren
 6. Waarborgen van veiligheid en integriteit.

Artikel 1:                 Inleiding

Het privacystatement is heeft betrekking op autorijschool Jilderda, gevestigd aan de D.U Stikkerstraat 10 in Franeker. De autorijschool staat ingeschreven onder het KvK-nummer 01135997 bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.

In dit privacydocument staat beschreven hoe autorijschool Jilderda omgaat met de persoonsgegevens van haar leerlingen en klanten. Het beleid is conform de AVG/GDPR wetgeving van 25 mei 2018.

Artikel 2:                Persoonsgegevens

2.1    Omdat u gebruik maakt van de diensten die door autorijschool Jilderda worden aangeboden en geleverd wordt er gebruik gemaakt van het systeem Plan Rijles. De gegevens die daarin worden opgenomen zijn:

 • Naam, Adres, Postcode en Woonplaats gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht
 • Inschrijfnummer CBR
 • Spreektaal
 • Resultaat ogentest (wel of geen bril dragend)
 • Tegoeden
 • Notities
 • Verkochte producten
 • Factuurgeschiedenis

Deze gegevens zijn nodig om de leerling te kunnen volgen in zijn/haar ontwikkelingen, te kunnen plannen van lessen en examens, het kunnen reserveren van examens, te kunnen factureren en te registreren van producten.

Artikel 3:                Recht op inzage en rectificatie

Na de inschrijving worden de gegevens met de leerling/klant doorgenomen. Na akkoord krijgt de leerling een code toegezonden waarmee hij/zij volledige inzage heeft en houdt over de gegevens. U mag te alleen tijde de gegevens inzien of laten wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor dient met autorijschool Jilderda contact opgenomen te worden.

Artikel 4:                Derden

4.1             Autorijschool Jilderda verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden
4.2            Wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verstrekken aan derden dan heeft u het recht deze weer in       te trekken
4.3            Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw   persoonsgegevens kunnen als bewijs voor omzet    controle met hun worden gedeeld

Artikel 5:                 Website en social media

5.1             Autorijschool Jilderda vermeld de naam en woonplaats van de leerling wanneer deze is geslaagd voor het rijbewijs
5.2            Autorijschool Jilderda plaatst op Facebook, Twitter en/of Instagram een foto van de geslaagde leerling met de lesauto
5.3            Autorijschool Jilderda plaatst na de ROSO training een foto op Facebook, Twitter en/of Instagram. Het betreft een           foto op de slipbaan met de lesauto
5.4            Voor zowel 5.1, 5.2 als 5.3 zal autorijschool Jilderda toestemming vragen om te   mogen plaatsen.
5.5            Autorijschool Jilderda maakt geen gebruik van cookies

Artikel 6:                Bewaartermijn

De gegevens zoals die zijn genoemd in artikel 2 worden 7 jaar bewaard. De reden waarom Autorijschool Jilderda dit doet is omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug de administratie en facturen kan opvragen als bewijs van de omzet. Na 7 jaar worden alle gegevens vernietigd.

Artikel 7:                 Beveiliging

7.1             Autorijschool Jilderda maakt voor haar administratie gebruik van het systeem Plan Rijles van Flexpulse automatisering. Met Flexpulse automatisering is op
4 april 2018 een verwerkingsovereenkomst afgesloten. In dit convenant is onder andere een geheimhouding en vertrouwelijkheid artikel opgenomen. Eveneens is een beveiligingsprotocol opgenomen.

Artikel 8:                Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.