Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Autorijschool Jilderda (versie 18-9-2022)

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleidingen categorie B en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij Autorijschool Jilderda de rijopleidingen verzorgen, verder genoemd de ‘Rijschool’.

Artikel 2. Rijopleidingen.

De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde instructeurs, met een tijdsduur van minimal 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden, voor cursisten ouder dan 18 jaar.

Artikel 3. Verplichtingen van de Rijschool.

 1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur;
 3. De tijdsduur van de te geven les, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven vanrijinstructie;
 4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde motorrijtuig waarinhij/zij rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.

Artikel 4. Verplichtingen cursist.

 1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de instructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. De rijles blijft dezelfde eindtijd houden;
 2. Bij het niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht;
 3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient dit minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te wordengemeld;
 4. De cursist dient alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 5. Ook dient het lesschema (in overleg met de rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datumvan het rijexamen te worden nageleefd.
 6. Indien de leerling de les wil annuleren omdat hij/zij daarna een andere afspraak met een derde maakt wordt devolledige les in rekening gebracht.

Artikel 5. Betalingsregeling.

 1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen;
 2. De betaling gaat per overmaking van bank aan de rijschool of contant;
 3. De rijschool is gerechtigd om tijdens de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het rechtom de lesovereenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken nakennisneming van de prijsverhoging;
 4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijschool is voldaan, zonder datenige aanmaning vereist is;
 5. Bij het in gebreke blijven wordt een bedrag van € 25,00 aan administratie- kosten in rekening gebracht;
 6. Bij het niet tijdig betalen is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken

Artikel 6. Praktijkexamen.

 1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening;
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen doordat:
  1. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan € 16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald,
  2. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven,
  3. het lesvoertuig of een ander voertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is,
  4. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extrakosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
 3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland breng de rijschool € 25,00administratiekosten in rekening;
 4. Indien de rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigdedocumenten zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld.

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen;
 2. De rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
 3. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.

 1. Indien de rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen;
 2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanige dringende reden(en) dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De rijschool zal in dat geval het tegoed minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van
  € 100,00 binnen 14 dagen aan de cursist betalen;
 3. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt met terugbetaling van resterend lesgeld.

Artikel 10. Klachtenregeling.

 1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door de rijschool;
 2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan;
 3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd;
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/Privacy Statement.

Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG van kracht. Deze wet komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Deze wet beschrijft dat elke bedrijf moet aantonen hoe er met de persoonsgegevens van zijn klanten en personeel wordt omgegaan. De AVG regelt het verzamelen, opslaan, gebruiken en delen van persoonsgegevens als NAW-gegevens, geslacht, BSN of medische gegevens.

De AVG stelt hierbij een aantal eisen aan een organisatie waarbij voldaan moet worden aan een zestal basisbeginselen. Zie hiervoor de button Privacy Policy.