Privacy beleid

Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG van kracht. Deze wet komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Deze wet beschrijft dat elke bedrijf moet aantonen hoe er met de persoonsgegevens van zijn klanten en personeel wordt omgegaan. De AVG regelt het verzamelen, opslaan, gebruiken en delen van persoonsgegevens als NAW-gegevens, geslacht, BSN of medische gegevens.

De AVG stelt hierbij een aantal eisen aan een organisatie waarbij voldaan moet worden aan een zestal basisbeginselen:

 1. Transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid bij de omgang met en gebruik van persoonsgegevens
 2. De verwerking van persoonsgegevens moet beperkt blijven tot welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en

Artikel 1:

gerechtvaardigde doeleinden. Het is dus niet toegestaan om persoonsgegevens te hergebruiken of openbaar te maken voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met het doel waarvoor gegevens oorspronkelijk zijn verzameld

 1. Minimaliseren van de verzameling en opslag van persoonsgegevens tot wat toereikend en ter zake dienend is
 2. Waarborgen van de juistheid van persoonsgegevens met de mogelijkheid om deze te wissen of rectificeren
 3. Beperken van persoonsgegevens. Gegevens dienen uitsluitend bewaard te worden gedurende de periode dienodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn, te realiseren
 4. Waarborgen van veiligheid en integriteit.Inleiding

Het privacystatement is heeft betrekking op autorijschool Jilderda, gevestigd aan de D.U Stikkerstraat 10 in Franeker. De autorijschool staat ingeschreven onder het KvK-nummer 01135997 bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.
In dit privacydocument staat beschreven hoe autorijschool Jilderda omgaat met de persoonsgegevens van haar leerlingen en klanten. Het beleid is conform de AVG/GDPR wetgeving van 25 mei 2018.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Omdat u gebruik maakt van de diensten die door autorijschool Jilderda worden aangeboden en geleverd wordt er gebruik gemaakt van het systeem Plan Rijles. De gegevens die daarin worden opgenomen zijn:

Naam, Adres, Postcode en Woonplaats gegevens Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum en plaats

Geslacht
Inschrijfnummer CBR
Spreektaal
Resultaat ogentest (wel of geen bril dragend) Tegoeden
Notities
Verkochte producten
Factuurgeschiedenis

Deze gegevens zijn nodig om de leerling te kunnen volgen in zijn/haar ontwikkelingen, te kunnen plannen van lessen en examens, het kunnen reserveren van examens, te kunnen factureren en te registreren van producten.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

Na de inschrijving worden de gegevens met de leerling/klant doorgenomen. Na akkoord krijgt de leerling een code toegezonden waarmee hij/zij volledige inzage heeft en houdt over de gegevens. U mag te alleen tijde de gegevens inzien of laten wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor dient met autorijschool Jilderda contact opgenomen te worden.

page2image21093696 page2image21092240 page2image21092864 page2image21093280 page2image21093072 page2image21093904 page2image21094112 page2image21094528 page2image21092656 page2image21094736 page2image21094944 page2image21095360

page3image21099728

Artikel 4: Derden

 1. 4.1  Autorijschool Jilderda verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden
 2. 4.2  Wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verstrekken aan derden dan heeft u het recht deze weer inte trekken
 3. 4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor omzetcontrole met hun worden gedeeld

Artikel 5: Website en social media

 1. 5.1  Autorijschool Jilderda vermeld de naam en woonplaats van de leerling wanneer deze is geslaagd voor het rijbewijs
 2. 5.2  Autorijschool Jilderda plaatst op Facebook, Twitter en/of Instagram een foto van de geslaagde leerling met de lesauto
 3. 5.3  Autorijschool Jilderda plaatst na de ROSO training een foto op Facebook, Twitter en/of Instagram. Het betreft eenfoto op de slipbaan met de lesauto
 4. 5.4  Voor zowel 5.1, 5.2 als 5.3 zal autorijschool Jilderda toestemming vragen om te mogen plaatsen.
 5. 5.5  Autorijschool Jilderda maakt geen gebruik van cookies

Artikel 6: Bewaartermijn

De gegevens zoals die zijn genoemd in artikel 2 worden 7 jaar bewaard. De reden waarom Autorijschool Jilderda dit doet is omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug de administratie en facturen kan opvragen als bewijs van de omzet. Na 7 jaar worden alle gegevens vernietigd.

Artikel 7: Beveiliging

7.1 Autorijschool Jilderda maakt voor haar administratie gebruik van het systeem Plan Rijles van Flexpulse automatisering. Met Flexpulse automatisering is op
4 april 2018 een verwerkingsovereenkomst afgesloten. In dit convenant is onder andere een geheimhouding en vertrouwelijkheid artikel opgenomen. Eveneens is een beveiligingsprotocol opgenomen.

Artikel 8: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.